•  
     

سوريةددې کړنې سبب دا دی "completely in english, not a single word in Pashto". که چېرته تاسو د دغه چټک ړنګېدو سره بډوالی (مخالفت) لری، نو مهرباني وکړی د همدې مخ د خبرې اترې په څانګه کې خپله څرګندونه وليکی. که چېرته په ښکاره ډول همدا مخ د چټک ړنګېدو د شرطونو سره سم نه وي، او يا هم تاسو دا مخ رغول غواړی نو مهرباني وکړی همدا يادښت لرې کړی.

مديرانو، مخکې د ړنګولو نه دا وګورۍ چې همدې مخ سره څه تړلي که نه او د مخ پېښليک (وروستني سمادونې) هم وڅارۍ
800px-Umayyad_Mosque-CourtyardEW.jpg
Hashim_Atassi_signing_Franco_Syrian_treaty_1936.jpg
SatSyria.jpg
Syria.BasharAlAssad.01.jpg
Página inicial